Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms

SIA Zero Axiom, ka pārvalda portālu urv.lv (turpmāk urv.lv) apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Portāla urv.lv darbības veikšanai. 

Portāls urv.lv nodrošina apstrādāto personas datu pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Portāls urv.lv apstrādās personas datus tādā veidā, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. Portāls urv.lv uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai Portāla urv.lv pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams Portāla urv.lv darbībai un urv.lv un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

Datu aktualizācija

Portāls urv.lv apņemas nodrošināt Personas datu pilnību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis izmantot e-pakalpojumu Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa un citu personu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. Portāls urv.lv ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai sniegtu e-pakalpojumu. Uz brīdi kad lietotājs ir ievadījis savus datus, bet vēl nav nolādējies e-pakalpojuma rezultātu Pakalpojuma sniedzējs glabās visu sniegto informāciju uz droša servera. Pēc e-pakalpojuma rezultāta nolādes visi dati un dokumenti tiks izdzēsti izņemot Lietotāja e-pasta adresi.

E-pasta adrese ir nepieciešama lai sniegtu reklāmas piedāvājumus, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pakalpojumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Portāls urv.lv  veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

Portāls urv.lv apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ Portāls urv.lv ir saņēmis Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus Portāls urv.lv apstrādās, lai: izpildītu e-pakalpojumus; palīdzētu Portālam urv.lv uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par Portāla urv.lv produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

Sīkdatnes

Portāls urv.lv ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas. 

Trešās puses

Portāls urv.lv nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Portāls urv.lv nodos Personas datus Portāla urv.lv piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Portālam urv.lv un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Portāls urv.lv pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Portāls urv.lv pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

Portāls urv.lv apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

  • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
  • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
  • Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
  • Klients ir devis savu piekrišanu.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai. 

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, Portāls urv.lv informēs Datu subjektu par: 

  • Personas datiem, ko Portāls urv.lv apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); 
  • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
  • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; 
  • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. 

Portāls urv.lv veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. Portāls urv.lv saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, Portāls urv.lv ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Portāls urv.lv var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar Portālu urv.lv pa e-pastu: sveiki@urv.lv 

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Portāls urv.lv ir tiesīgs grozīt Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.