Lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini:

 1. Pakalpojumu sniedzējs – portāls www.urv.lv;
 2. Pakalpojums – interneta portālā www.urv.lv pieejams pakalpojums, kas tiek elektroniski pieprasīts un izpildīts;
 3. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura portālā pieprasa izpildīt e-pakalpojumu 
 4. Portāls – pakalpojumu sniedzēja pašapkalpošanās vietne internetā www.urv.lv, kur iespējams izpildīt e-pakalpojumus;

Vispārīgie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka portāla www.urv.lv lietošanas kārtību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Elektronisko dokumentu likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem;
 2. Noteikumi un visi to turpmākie grozījumi ir neatņemama Pakalpojumu līguma sastāvdaļa un nosaka kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzējs sniedz Lietotājam piekļuvi Portālā piedāvātajiem e-pakalpojumiem;
 3. Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla Lietotājam;
 4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā;
 5. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk., visiem grozījumiem. Lietotājs apņemas regulāri iepazīties ar noteikumiem un to grozījumiem, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt šiem lietošanas noteikumiem, tad viņam nekavējoties jāpārtrauc portāla lietošana;
 6. Portāls ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

Lietotāja saistības

 1. Piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka:
  1. lietos Portāla pakalpojumus tikai atbilstoši to specifikai, šiem Noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
  2. neizmantos Portāla pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai;
  3. šī Portāla ietvaros veicot saziņu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem vai portāla uzturētāju, izmantos tikai vispārpieņemtām morāles normām atbilstošus vārdus vai izteicienus;
  4. neveiks nekādas darbības, kas var ietekmēt portāla darbību un/vai drošību;
  5. glabās drošībā un neizpaudīs trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērsīs trešo personu iespēju to uzzināt, kā arī pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma mainīs Piekļuves parametrus;
  6. ja konfidenciālā informācija kļūs zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties informēs Pakalpojumu sniedzēju;
  7. sniegs savlaicīgu un precīzu e-pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīs precīzu sava e-pasta adresi;
  8. neizmantos trešo personu datus bez personu piekrišanas.
  9. neizmantos e-pakalpojumu lai sniegtu komerciālo pakalpojumu bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju
 2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirto e-pakalpojumu.
 3. Lietotājam ir tiesības un arī pienākums neskaidrību gadījumos vai arī gadījumos, kad tas ir atklājis savu datu neprecizitātes vai arī Portāla nekorektu darbību, ziņot par to Pakalpojumu sniedzējam.
 4. Lietotājs ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu un pilnīgumu.

Pakalpojumu sniedzēja saistības

 1. Pakalpojumu sniedzējs apņemas:
  1. nodrošināt Portāla e-pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar noteikumiem;
  2. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju;
  3. Publicēt informāciju grozījumus šajos noteikumos Portāla.
 2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:
  1. uzkrāt un apstrādāt Portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas Pakalpojumu sniedzējam Portāla  ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta;
  2. Portāla e-pakalpojuma sniegšanā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas.
  3. Uz brīdi kad lietotājs ir ievadījis savus datus, bet vēl nav nolādējies e-pakalpojuma rezultātu Pakalpojuma sniedzējs glabās visu sniegto informāciju uz droša servera. Pēc e-pakalpojuma rezultāta nolādes visi dati un dokumenti tiks izdzēsti izņemot Lietotāja e-pasta adresi.
 3. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un portālu.
 4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par to, ka visas formas ir aktuālas un aizpildītas bēz kļūdām. Mēs stipri iesakam pārbaudīt visus aizpildītos dokumentus.
 5. Nekādā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nav materiāli atbildīgs pret Lietotāju par esošajiem vai iespējamiem zaudējumiem ieskaitot, bet neierobežojoties ar gadījumiem, kad Lietotājam tika atteitks reģistrēt uzņēmumu jebkura iemesla dēļ. 

Portālā ietverto e-pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

 1. Pakalpojumu sniedzējs pārtrauc Portāla piedāvāto e-pakalpojumu sniegšanu Lietotājam:
  1. pēc Lietotāja rakstveida iesnieguma saņemšanas;
  2. ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotājam Pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā;
  3. ja Pakalpojumu sniedzējam rodas pamatotas šaubas par Portāla nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
  4. ja Lietotājs pārkāpj Līguma, noteikumu un normatīvo aktu prasības.

Citi noteikumi

 1. Strīdu vai neskaidrību gadījumi saistībā ar šiem noteikumiem ir risināmi pārrunu ceļā. Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana otrai pusei.
 2. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts tiesā Latvijas republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Komerciāla rakstura aktivitātes Portālā ir atļautas tikai ar Pakalpojumu sniedzēja saskaņojumu.